A nagykereskedelmi együttműködés feltételei

A nagykereskedelmi együttműködés feltételei

 

az Empleada s.r.o kereskedelmi társasággal.

székhelye: K Beranovu 1181/5, Dolní Chabry, 184 00 Prága, bejegyezve a prágai tartományi bíróság cégjegyzékében vezetett cégjegyzékbe, C. szakasz, 146774 beillesztés, áruk online útján történő nagykereskedelme. üzlet a www.ParfumeShop.hu címen.

 

Cégjegyzékszám: 28509331

 

Adószám: CZ28509331

E-mail: info@parfumeshop.hu

Elérhetőségi telefonszám: +36 14 450 938

 

 1. cikk

Alapvető rendelkezés

1.1. Az Empleada s.r.o.,  Cégjegyzékszám: 28509331, gazdasági társaság (a továbbiakban: eladó) jelen nagykereskedelmi együttműködési feltételei meghatározzák és szabályozzák a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az adásvételi szerződéssel összefüggésben vagy annak alapján keletkeznek (továbbiakban "adásvételi szerződés" vagy "szerződés") az eladó és a vállalkozást folytató más természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: "vevő") között az eladó internetes áruházán keresztül jön létre (a szerződés feltételeinek 1.4. nagykereskedelmi együttműködés).

1.2. Az internetes áruházat az eladó a https://www.parfumeshop.hu webhelyen, vagy egy másik, azonos megnevezésű oldalon üzemelteti, eltérő nemzeti vagy általános legfelső szintű domainnel, ha a weboldal címe ebben a formában regisztrálva van. Az eladó által (a továbbiakban összefoglalóan a „weboldal”), az azonos tartalmú magyar nyelvű webes felületen (a továbbiakban: az üzlet webes felülete) keresztül, lehetővé téve a vásárlás lebonyolítását, szerződést a felek aktuális fizikai jelenléte nélkül távközlési eszközzel. A Vevő az eladóval kötött adásvételi szerződés (távközlési szerződés) megkötésekor a távközlési eszközök alkalmazását vállalja. A vevőnél az eladóval kötött adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a távközlő eszköz igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségek (pl. internetkapcsolat költsége, utólagos telefonhívások költsége stb.) a vevőt terhelik.

1.3. Az eladó és a vevő az adásvételi szerződésből eredő szerződéses jogviszonyban vállalkozóként jár el. A megkötött adásvételi szerződés alkalmazásában a vevő a 420. és azt követő §-ok értelmében vállalkozónak minősül, törvény (a továbbiakban: új Ptk.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. A vállalkozó vevőre a jelen nagykereskedelmi együttműködési feltételek és az eladó általános üzleti feltételei vonatkoznak a rá, mint nem fogyasztói jogalanyra, valamint az új Ptk. (a továbbiakban: nagykereskedelmi együttműködési feltételek", illetve "feltételek").

1.4. Az adásvételi szerződés egyénileg is megtárgyalható, vagy nem az eladó webáruházán keresztül. Egy ilyen szerződésben ettől eltérő rendelkezések is előfordulhatnak, amelyek elsőbbséget élveznek jelen feltételekkel szemben. Kifejezetten eltérő megállapodás hiányában azonban jelen feltételek a jelen bekezdés szerint megkötött adásvételi szerződésekre is vonatkoznak.

1.5. A jelen feltételek rendelkezései az eladó és a vevő által megkötött minden egyes adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Jelen szerződési feltételek írásos formáját az eladó webáruházának webes felületén történő közzététellel tartják fenn, mivel azok karbantartását és újramegjelenítését lehetővé tevő módon biztosítják. Maga az adásvételi szerződés is ezen feltételeken alapul, és ha egyedi esetben másként nem rendelkezik, nem jön létre írásban. Ha a szerződést nem írásban kötik meg, az adásvételi szerződés minden adata a megrendelés egyedi számkódja alatt kerül tárolásra, ellenkező esetben a szerződés írásban megkötése esetén archiválásra kerül. Az egyedileg megkötött írásbeli szerződés, illetve a nem írásban megkötött szerződésre vonatkozó adatok, amelyeket az eladó egyedi numerikus rendelési kóddal elektronikus formában tárol, nyilvánosan nem hozzáférhető.

1.6. Jelen szerződési feltételek szabályozzák továbbá a vásárlók jogait és kötelezettségeit az eladó weboldalának használata és egyéb kapcsolódó jogviszonyai során.

1.7. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja, kiegészítheti. Az ilyen változás azonban nem érinti a felek azon jogait és/vagy kötelezettségeit, amelyek a feltételek korábbi változata szerint megkötött adásvételi szerződéssel kapcsolatban vagy annak alapján már keletkeztek.

1.8. Ezek a feltételek az eladó áruinak értékesítésére és szállítására vonatkoznak Magyarországon. Ezek a feltételek nem vonatkoznak az eladó termékeinek a Magyarország területén kívüli esetleges értékesítésére. A vevő minden esetben köteles az eladót tájékoztatni arról, hogy áruját külföldön kívánja kínálni, és az eladó előzetes írásbeli hozzájárulását kérni. Az eladó által a Magyarország területén kívüli áruk értékesítése minden esetben egyedileg történik, eseti megállapodás szerinti feltételek mellett. A Vevő tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás célja az Eladó eltérő árpolitikája a külföldi piacokon és az Eladó kötelezettségei a meglévő külföldi partnerekkel vagy ügyfelekkel szemben.

 1. cikk

Adásvételi szerződés

2.1. Az eladó webáruházának webes felülete folyamatosan frissített összesítést tartalmaz az eladó által eladásra kínált árukról, beleértve a kínált árukra vonatkozó kis- és nagykereskedelmi mennyiségi kedvezmények feltüntetését. Azok a nagykereskedelmi kedvezmények, amelyekért a vevő az eladótól vásárol árut, a nagykereskedelmi partner regisztrációja után láthatók, amelyet a vevő a következőképpen teljesít: a vevő e-mailben kéri a nagykereskedelmi partner regisztrációját az info@parfumeshop.hu           e-mail címre. Parfumeshop.hu; ennek alapján az eladó ellenőrzi az azonosítószámot vagy az ÁFA-számot, és vagy jóváhagyja a kérelmet, vagy nem, vagy további tájékoztatást kér. Az online áruházba történő későbbi bejelentkezés után a vásárló nagykereskedelmi kedvezményeket fog látni.

2.2 Az áru eladási ajánlata és ezen áruk ára mindaddig érvényben marad, amíg az eladó áruház webes felületén megjelenik. A nagykereskedelmi árak az általános forgalmi adót tartalmazzák, az aktuális törvényi kulcs szerint. Az eladó általános forgalmi adó fizetője.

2.3. Minden, az eladó webes felületén elhelyezett áru eladási ajánlat nem minősül kötelező erejűnek abban az értelemben, hogy az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni, különösen, de nem kizárólag olyan vásárlókkal, akik korábban lényegesen megszegték az adásvételi szerződést. (ideértve a kereskedelmi megállapodásokat is) feltételekkel), különösen a vételár szabályszerű és határidőben történő megfizetésének elmulasztásával vagy az 5.1. pontjában foglalt szabályok be nem tartásával, vagy a jelen feltételek 1.8. Az áruajánlatot a készletek kimerülésétől vagy az eladó teljesítőképességének elvesztéséhez kötik.

2.4. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy egyedileg meghatározott feltételek mellett is adásvételi szerződést kössön (Általános Szerződési Feltételek 1.4. pontja).

2.5. Kifejezetten kiköti, hogy az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat csak az eladó által az elfogadásról szóló visszaigazoló üzenet kézbesítésével tekinthető elfogadottnak, amelyet valamilyen távközlési eszközzel elküld a vevőnek. (különösen, de nem kizárólag elektronikus) postai úton a vevő megrendelésben megadott e-mail címére).

2.6. Az áru megrendeléséhez a vásárló kitölti az áruház webes felületén található megrendelőlapot (a szerződés megkötéséhez vezető technikai lépések). A megrendelőlap különösen a következőkről tartalmaz információkat:

 1. a) a megrendelt árut (a megrendelt árut a kívánt darabszámmal és esetleg a "vásárló" által az áruház webes felületén található elektronikus kosárba behelyezett kiviteli változatokkal is),
 2. b) az áru vételárának teljes összegét és fizetési módját, a megrendelt áru szállítási módjának részleteit; valamint
 3. c) a megrendelt áru csomagolásának és vevő részére történő kiszállításának módját és költségeit (a továbbiakban együttesen a) és c) csak „megrendelésként”).

2.7. Mielőtt az áruház webes felületén keresztül megrendelést adna le az eladónak, a vásárló ellenőrizheti és szükség esetén módosíthatja a megrendelőlapon megadott beviteli adatait, hogy a vevő a megrendelés előtt vagy közben észlelni tudja és kijavítsa az adatbeviteli hibákat.

2.8. Az eladó a megrendelés jellegétől (megrendelt árumennyiség, vételár, becsült szállítási költség) függően mindig jogosult a vevőtől a megrendelés további visszaigazolását kérni (például írásban vagy telefonon). Ilyen esetben a 2.5. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók. Üzleti feltételek, valamint az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha a megrendelés szükséges kiegészítő visszaigazolását az eladóhoz eljuttatják.

2.9. Az adásvételi szerződés az ajánlat elfogadásának hatálybalépésével jön létre. Az ajánlat elfogadása a 2.5. pontja a megrendelés eladótól a vevő részére történő kézbesítésének időpontjában lép hatályba, a 2.8. pont szerinti elfogadási pontja akkor lép hatályba, amikor a kért kiegészítő rendelési visszaigazolás eladó általi elfogadását a vevő kézbesíti.

2.10. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árut Magyarországon kézbesítik a vásárlónak. A Magyarországon kívüli területekre történő szállításra a jelen Feltételek 1.8. cikkelye szerinti szabályok érvényesek.

2.11. Az eladó fenntartja a tulajdonjogot a leszállított árura. A vásárló csak a vételár teljes kifizetése után válik a megrendelt áru tulajdonosává (együttesen „tulajdonjog-fenntartás”). A megrendelt áru sérülésének kockázata azonban az átvételkor átszáll a vevőre. Ugyanilyen hatással jár, ha a vevő nem veszi át az árut, noha az eladó megengedte neki, hogy rendelkezzen vele. Az áruban bekövetkezett sérülés, amely a kárveszély vevőre történő áthárítását követően keletkezett, nem érinti a vételár fizetési kötelezettségét, kivéve, ha az eladó a kárt kötelezettségének megszegésével okozta; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő élt a csereáru szállításának kérésére vonatkozó jogával, vagy ha elállt a szerződéstől.

2.12. Az adásvételi szerződést a 2079. és azt követő §-okban foglaltak szabályozzák. Az új Ptk. Ha a jelen feltételek másként nem rendelkeznek, a jelen rendelkezésekre hivatkozunk.

III. cikk.

Egyéb ár, fizetési, szállítási, szállítási feltételek

3.1. A Vevő az áru árát, valamint az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés szerint az alábbi módokon fizetheti meg:

 1. a) Online banki átutalás - online fizetés az ügyfél közvetlen banki útján
 2. b) Készpénz nélküli átutalás az eladó számlájára az alábbi specifikáció szerint

Banki kapcsolat: 2901316896/2010

IBAN: CZ2420100000002901316896

BIC / SWIFT: FIOBCZPPXX

A szállítás ára a küldemény súlyától függ, és a megrendelés teljesítése előtt megjelenik. Ha a küldemény súlya meghaladja a 30 kg-ot, a szállítást egyénileg kell megszervezni.

3.2. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles megfizetni az áru vételárát a változó fizetési jellel (számlaszám) együtt. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeget az eladó számláján jóváírják.

3.3 Az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről (az áruk áráról, valamint az áruk adásvételi szerződés szerinti csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről) elektronikus adóbizonylatot - számlát - állít ki a Vevő részére.

3.5. Az áru szállításának módját az eladó határozza meg, hacsak az adásvételi szerződés másként nem rendelkezik. Ha a fuvarozási módot a vevő egyedi kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden többletköltséget.

3.6. Ha az eladó küldi el a terméket, átadja a terméket a vevőnek úgy, hogy átadja az első fuvarozónak a vevő részére történő szállításra, és lehetővé teszi a vevő számára, hogy a fuvarozási szerződésből eredő jogait a fuvarozóval szemben gyakorolja.

3.7. Abban az esetben, ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben megjelölttől eltérő módon kell kiszállítani, a vevő köteles megtéríteni az eladónak az áru ismételt leszállításával járó költségeket, ill. más szállítási móddal kapcsolatos költségek.

3.8. Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, a vevő köteles az árut a fuvarozó által a rendeltetési helyre történő kiszállításkor átvenni. Ha a vevő nem veszi át az árut, amikor az árut a fuvarozó visszaküldi az eladónak, az eladó jogosult a vevőtől az áru tárolásáért 7. 500 Ft (hétezer ötszát forint) összegű fizetést követelni. A küldemény méretéhez igazodva az eladó kérésére, hogy ismételten kéri-e az áru feladását (Általános Szerződési Feltételek 3.8. pontja), az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. A szerződéstől való elállással az adásvételi szerződésből eredő kötelezettség eleve megszűnik. Ha az áru ára már kiegyenlítésre került, az eladó jogosult a visszaküldött áru árába beszámítani az eladónál a visszaküldött áru fuvarozásával kapcsolatban már felmerült költségeit és a raktározási díjat, vagy annak arányos részét.

3.9. A Vevő az árunak a fuvarozótól való átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A küldeménybe való jogosulatlan belépésre utaló csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kell átvennie a küldeményt a fuvarozótól. A szállítólevél aláírásával a Vevő megerősíti, hogy az áru szállítmánya minden feltételnek és követelménynek megfelelt, és semmilyen utólagos reklamáció, amely a küldemény csomagolásának megsértésére vezethető vissza, nem vehető figyelembe. A vevő a leszállított árut az átvételt követően a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja, és meggyőződik annak tulajdonságairól és mennyiségéről. Az áru kiszállítása esetén a vevő elhalaszthatja az ellenőrzést a termék rendeltetési helyére történő kiszállításáig.

3.10. A felek áruszállítással kapcsolatos egyéb jogaira és kötelezettségeire az eladó további szállítási feltételei vonatkozhatnak.

 1. cikk

Hibás teljesítési jog

4.1. Az eladó köteles az árut a megbeszélt mennyiségben, minőségben és kivitelben a vevőnek átadni. Az áru minőségét és kialakítását az eladó által eladásra kínált árukról folyamatosan frissített összesítés határozza meg az eladó üzletének webes felületén. 4.1. Az eladó köteles az árut a megbeszélt mennyiségben, minőségben és kivitelben a vevőnek átadni. Az áru minőségét és kialakítását az eladó által eladásra kínált árukról folyamatosan frissített összesítés határozza meg az eladó üzletének webes felületén.

4.2. Az áru hibás, ha nem rendelkezik a 4.1. pont szerinti tulajdonságokkal. üzleti feltételek. Hibásnak minősül a megrendelt árutól eltérő áru kiszállítása is, ha az áru cseréjét a vevővel előzetesen nem egyeztették. Ha az eladó a megrendelt árumennyiségnél kevesebbet szállított ki, és ez a tény az eladó nyilatkozatából vagy a szállítást igazoló okiratból következik, a vevőt a hibás teljesítésből eredő jogok a hiányzó áruval kapcsolatban nem keletkeznek. Hibás teljesítési jogot csak az áru olyan hibája alapoz meg, amely a kárveszély vevőre történő átruházásának időpontjában az áruval rendelkezik (ÁSZF 2.11. pont), még akkor is, ha ez később nyilvánul meg. kötelessége megszegésével. A vevőt nem illeti meg a hibás teljesítés joga, ha olyan hibáról van szó, amelyet a szerződéskötéskor a szokásos figyelemmel kellett tudnia (ÁSZF 2.9. pont).

4.3. Ha a hibás teljesítés lényeges szerződésszegés, a vevőnek az a feltétele, hogy a hibát időben, azaz indokolatlan késedelem nélkül jelezze az eladónak, miután azt az kellő időben elvégzett ellenőrzés és kellő gondossággal (rejtett hibák esetén legkésőbb két évvel a szállítás után), jobbra:

 1. a) a hiba elhárítása új áruk hibamentes leszállításával vagy hiányzó áruk szállításával,
 2. b) a hibát a leszállított áru kijavításával megszüntetni,
 3. c) a vételár ésszerű engedménnyel, vagy
 4. d) elállni a szerződéstől.

4.4. A Vevő köteles az Eladót az általa választott jogról vagy a hiba bejelentésekor (Általános Szerződési Feltételek 4.3. pontja), vagy a hiba közlését követően indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni. A vevő nem változtathatja meg a választást az eladó beleegyezése nélkül; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő olyan hiba kijavítását kérte, amely később javíthatatlannak bizonyul. Ha az eladó a hibát ésszerű határidőn belül nem szünteti meg, vagy értesíti a vevőt, hogy a hibát nem hárítja el, a vevő a hiba elhárítása helyett a vételárból ésszerű engedményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ha a vevő nem választ időben a hibás teljesítéshez való jogát, amely lényeges szerződésszegés, azaz a hiba közlésével egyidejűleg vagy indokolatlan késedelem nélkül, csak a hibás teljesítéshez illeti meg a jogát, amely szerződésszegésnek minősül. a szerződés 4.5. pontja szerint. üzleti feltételek.

4.5. Tekintettel az e rendeletben megállapított eljárásra, ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Nem ruházható át semmilyen tisztviselőnek vagy a szerződő félnek, vagy a gyártó kibocsátójának vagy a kérelmezőnek. Egyetlen termékkészlet értékesítése mellett a termék ára felhasználható vagy nem használható fel a termék értékesítésére, és ez az igénylés nem terheli semmilyen költséget. Ez nem függ a jelentés elfogadásától vagy a szerződés megkötésétől, és a gyártó jóváhagyásához szükséges. Ebben az esetben a személyzet felelős az áthelyezésért, és nem felelős a kérelmező jóváhagyásáért.

4.6. Lényeges az a kötelezettségszegés, amelyről a szerződésszegő fél már a szerződés megkötésekor tudott, vagy tudnia kellett volna, hogy a másik fél nem kötötte volna meg a szerződést, ha a kötelezettségszegést előre látta volna; egyéb esetekben a jogsértés nem minősül lényegesnek.

 1. cikk

Kiskereskedelmi árak

5.1. A vevő vállalja, hogy az eladó áruinak továbbértékesítése során betartja az eladó árlistájából adódó ajánlott kiskereskedelmi árakat. Amennyiben a vevő megszegi ezt az ajánlást, az eladó fenntartja a jogot, hogy megtagadja a vevővel kötött újabb adásvételi szerződés megkötését.

5.2. A Vevő tudomásul veszi, hogy az ajánlott fogyasztói árak megtárgyalása a dömpingárak kockázatának minimalizálása érdekében történik, amely az Eladó összes üzleti partnerének versenyképességét veszélyeztetheti, és egyben 100%-os garanciát jelent az Eladó szolgáltatására és szolgáltatásaira.

5.3. Az ajánlott fogyasztói árak betartása nem ütközik a vásárlók korlátozott időközönkénti, különleges események alkalmával, vásárlói hűségprogramok létrehozásával, stb. történő árengedményekkel. Az ajánlott fogyasztói árak be nem tartása tehát elsősorban azt jelenti, hogy az árukat az ajánlott kiskereskedelminél alacsonyabb áron értékesítik, anélkül, hogy ezeknek a fogyasztóknak meg kellene felelniük bizonyos speciális feltételeknek, ugyanakkor ez nem időkorlátos esemény.

5.4. Az eladó áruinak a Magyarország területén kívüli esetleges értékesítése esetén a vevő köteles az eladótól az adott országra vagy régióra vonatkozó árlistát kérni, az 1.8. cikkben meghatározott szabályok szerint, ezeket a feltételeket.

 1. cikk.

Panaszkezelési eljárás

6.1. Az Eladó és a Vevő megállapodtak abban, hogy abban az esetben, ha a Vevő a vásárlója nevében az Eladótól vásárolt árura panaszt tesz, az Eladó fogyasztói szerződésekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételei szerinti reklamációs eljárást, amely elérhető az Eladó honlapján, vonatkozik erre a panaszra.

VII. cikk

A szerződő felek egyéb, az áruház webes felületének használatával kapcsolatos jogai és kötelezettségei

7.1. A vevő jogosult saját igényeire felhasználni az eladó termékeiről készült saját üzleti fotóit és az eladó weboldalán található szövegeket. Vevő tudomásul veszi, hogy az áruház webes felületét alkotó szoftverek és egyéb összetevők (beleértve a kínált áruról készült fényképeket és egyéb képeket is) szerzői jogi védelem alatt állnak. A Vevő vállalja, hogy nem végez olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné, hogy harmadik személyek beavatkozhassanak az áruház webes felületét alkotó szoftverek vagy egyéb komponensek használatába.

7.2. A vásárlók nem használhatnak olyan mechanizmusokat, szoftvereket vagy egyéb gyakorlatokat, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az áruház webes felületének működését az áruház webes felületének használata során. Az áruház webes felülete csak olyan mértékben használható, amely az eladó más vásárlóinak jogait nem sérti és rendeltetésének megfelelő.

7.3. A vásárló tudomásul veszi, hogy az eladó nem vállal felelősséget a harmadik fél által a weboldalon történő beavatkozásból, illetve az áruház weboldalának rendeltetésellenes használatából eredő hibákért.

VIII. cikk.

Szállítás

8.1. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos minden levelezést – egyedi esetekben eltérő megállapodás hiányában – írásban, e-mailben, személyesen vagy a postai vagy egyéb szállítási szolgáltatón keresztül ajánlott levélben kell elküldenia másik félnek (a szolgáltató választása szerint). Kiszállításra kerül a vásárló a felhasználói fiókjában (vagy az árumegrendelésben) megadott e-mail címre vagy postacímre.

8.2. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos levelezés kézbesítése:

 1. a) elektronikus levélben történő kézbesítés esetén annak a bejövő levelek szerverére történő átvételekor; az e-mailben küldött üzenetek sértetlensége tanúsítvánnyal biztosítható,
 2. b) postai szolgáltatón keresztül történő kézbesítés esetén a küldemény címzett (vagy a megbízásából a küldemény átvételére meghatalmazott személy) általi átvétellel, vagy a kézbesítéstől számított 10 (tíz) nap elteltével, és a címzetten felhívást hagynak. a tárolt postai szolgáltatásokat átvenni, vagy a kézbesítés helyén a címzettnél kérelmet hagyni nem lehet, ha a küldeményt a postai szolgáltató visszaküldése után letétbe helyezi az eladónál, még akkor is, ha a címzett nem szerzett tudomást arról.
 3. c) személyes vagy postai szolgáltatón keresztül történő kézbesítés esetén a küldemény átvételének megtagadásával is, ha a címzett (vagy a megbízásából a küldemény átvételére jogosult) a küldemény átvételét megtagadja.
 4. cikk

Személyes adatok védelme

9.1. A vásárló személyes adatainak védelmét abban az esetben, ha az a természetes személy, akire a személyes adat vonatkozik (a továbbiakban: vásárló, vagy csak, de nem kizárólagosan "érintett"), a személyes adatokról szóló 101/2000. adatvédelem, a későbbi szabályozás szövegében

(a továbbiakban: Személyes Adatvédelmi Törvény).

9.2. A vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az eladó a személyes adatait a következő mértékben kezelje:

 1. a) név és vezetéknév,
 2. b) a természetes személy lakóhelye, telephelye, valamint a vásárló megadott postacíme vagy szállítási címe,
 3. c) a vállalkozást folytató természetes személy azonosító jelét és adóazonosító jelét,
 4. d) e-mail cím
 5. e) telefonszám.

9.3. A Vevő hozzájárul személyes adatainak a 9.2. pontban meghatározott mértékű kezeléséhez. Az eladó ezen feltételei; a II. cikk szerinti adásvételi szerződés megkötésére irányuló tárgyalásokhoz szükséges mértékben gyűjtik. az üzleti feltételek, valamint az abból eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése annak megkötését követően, valamint a vevőnek történő utólagos információk és üzleti üzenetek (kereskedés vagy szolgáltatás felajánlása) céljából. Az eladó az érintett üzleti tevékenységének vagy szolgáltatásainak felajánlása érdekében e célra felhasználhatja az érintett nevét, vezetéknevét, e-mail címét és címét, feltéve, hogy ezeket az adatokat nyilvános listáról szerezték be, vagy az eladó adataival összefüggésben szerezték be. a személyes adatok kezelőjeként végzett tevékenységét. Az eladó azonban nem kezelheti tovább az adatokat, ha az érintett ezzel nem ért egyet. Az adatkezeléssel való egyet nem értést írásban kell kifejezni. Az adatokhoz az érintett hozzájárulása nélkül más személyes adat nem adható hozzá.

9.4. Vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (regisztráció során, felhasználói fiókjában, az áruház webes felületéről történő rendeléskor) hiánytalanul, helyesen és a valóságnak megfelelően közölni a 9.2. pontban meghatározott mértékben. feltételeket (együttesen „megadott személyes adatok”), és köteles indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az eladót a személyes adataiban bekövetkezett változásról. Tájékoztatjuk a vásárlót, hogy ez a személyes adatok önkéntes megadása (azaz az érintett hozzájárulásával szerzett információ), és a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulása az eladóval kapcsolatban írásbeli értesítéssel visszavonható. Ha az érintett tájékoztatást kér személyes adatainak kezeléséről, az eladó köteles ezt az információt indokolatlan késedelem nélkül megadni számára (együttesen „érintett utasítása”).

9.5. Az áru fuvarozóján kívül a személyes adatokat a vásárló előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek nem adjuk át. Az eladó azonban felhatalmazhat harmadik felet a vásárló személyes adatainak feldolgozására, mint adatfeldolgozó.

9.6. A személyes adatokat az eladó vagy az adatfeldolgozó (Általános Szerződési Feltételek 9.5. pontja) határozatlan ideig, de legfeljebb az adatkezelés céljához szükséges ideig kezeli elektronikus formában automatizáltan, vagy nyomtatott formában nem automatizált módon.

9.7. Az a vásárló, aki úgy találja vagy úgy véli, hogy az eladó vagy az adatfeldolgozó személyes adatait az érintett magán- és magánéletének védelmével, illetve jogszabályba ütköző módon kezeli, különösen, ha a személyes adatok a személyes adatok céljára való tekintettel pontatlanok. feldolgozás, lehet:

 1. a) kérjen magyarázatot az eladótól vagy a feldolgozótól,
 2. b) megkövetelheti az eladótól vagy feldolgozótól az így kialakult helyzet orvoslását; különösen a személyes adatok zárolásáról, helyesbítéséről, kiegészítéséről vagy selejtezéséről lehet szó.

9.8. Ha az érintett a 9.7. indokoltnak talált üzleti feltételek mellett az eladó vagy a feldolgozó köteles a hibás állapotot haladéktalanul eltávolítani.

9.9. A vevő hozzájárul ahhoz, hogy az eladó áruival, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységével kapcsolatos információkat a vevő elektronikus címére küldjön, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az eladó kereskedelmi kommunikációt küldjön a vevő elektronikus címére.

9.10. A magyar székhelyű Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli a személyes adatok feldolgozása során a személyes adatok védelméről szóló törvényben foglalt kötelezettségek betartását, nyilvántartást vezet a személyes adatok kezeléséről, valamint fogadja a személyes adatok védelméről szóló törvényben foglalt kötelezettségek megszegésével kapcsolatos javaslatokat és panaszokat. személyes adatok kezelése.rendezésükről.

 1. cikk.

Záró rendelkezések

10.1. Amennyiben az adásvételi szerződéssel létrejött jogviszony, illetve az áruház weboldalának vagy webes felületének használatával kapcsolatos jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, arra a magyar jog az irányadó.

10.2. Az eladó a vonatkozó cégjegyzékbe bejegyzett cég, kereskedelmi engedély alapján jogosult különösen, de nem kizárólagosan árut értékesíteni, és egyéb engedélyhez nem kötött vállalkozási tevékenysége. Az eladó kereskedelmi engedély-ellenőrzését hatáskörében az illetékes kereskedelmi engedélyiroda végzi.

10.3. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése jogszabályba, jó erkölcsbe vagy közrendbe ütköző, vagy a Feltételek módosítása szempontjából hatástalannak bizonyul, vagy az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek értelme a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez, egyébként jogi kiigazításhoz. Az Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti automatikusan az Általános Szerződési Feltételek más konkrét vagy összes többi rendelkezésének érvényességét.

10.4. Az Általános Szerződési Feltételek jelen változatának neve 2022/01, és 2022.1.1-től érvényes és hatályos.

Parfüm
átváltó